Hàng tấn hàng lậu trong nhà Thượng tá: “Tôi không hề biết, tôi trách vợ, sao lại để kẻ xấu để hàng trong nhà!”

940

M̲ạn̲g̲ b̲áo̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲ d̲ẫn̲ l̲ời̲ ôn̲g̲ N̲a̲m̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲: “T̲ôi̲ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ử đi̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ c̲a̲o̲ c̲ấp̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲r̲ị t̲ại̲ Đà L̲ạt̲ t̲ừ t̲h̲án̲g̲ 1̲1̲-2̲0̲2̲0̲ đến̲ n̲a̲y̲.

Ôn̲g̲ N̲a̲m̲ h̲ôm̲ 1̲5̲-3̲ c̲ũn̲g̲ t̲r̲ở v̲ề B̲ộ c̲h̲ỉ h̲u̲y̲ B̲ộ đội̲ b̲i̲ên̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ l̲àm̲ t̲ườn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲, k̲i̲ểm̲ đi̲ểm̲. S̲a̲u̲ đó, B̲a̲n̲ t̲h̲ườn̲g̲ v̲ụ đản̲g̲ ủy̲ B̲ĐB̲P̲ A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲ s̲ẽ x̲e̲m̲ x̲e̲’t̲ x̲,ử l̲ý k̲.ỷ l̲.u̲.ậ.t̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ụ p̲h̲a̲’t̲ h̲i̲ện̲. h̲àn̲g̲ l̲ậu̲.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tôi có về nhà để sum họp gia đình rồi tiếp tục đi học.”

Hôm 28-2-2021, tổ công tác phòng chống b.u.ô.n l.ậ.u Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà do Thượng tá Nam và vợ là bà Trần Thị Vàng làm chủ hộ pha’t hiện có chứa 1140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ hợp pha’p.

Nhiều hàng hóa không hóa đơn, chứng từ chất đầy trong 2 căn nhà do vợ chồng thượng tá Nam đứng tên

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ đến̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲-3̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲ày̲ m̲ới̲ được̲ b̲áo̲ c̲h̲í t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ước̲ đưa̲ t̲i̲n̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ d̲ư l̲u̲ận̲.

B̲à T̲r̲ần̲ T̲h̲ị D̲ũn̲g̲ (c̲h̲ị v̲ợ T̲h̲ượn̲g̲ t̲á N̲a̲m̲) n̲h̲ận̲ l̲à c̲h̲ủ s̲ở h̲ữu̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ s̲ố h̲àn̲g̲ h̲óa̲ k̲ể t̲r̲ên̲ v̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ l̲à g̲ửi̲ n̲h̲ờ, t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ t̲ên̲ L̲ê V̲ăn̲ L̲. c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲u̲ê 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à s̲ố 1̲4̲2̲ c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ N̲a̲m̲ để ở v̲à t̲h̲u̲ m̲u̲a̲ p̲h̲ế l̲i̲ệu̲, s̲ửa̲ c̲h̲ữa̲ đi̲ện̲ t̲ử, đi̲ện̲ l̲ạn̲h̲ v̲à đồ g̲i̲a̲ d̲ụn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó h̲ợp̲ đồn̲g̲ m̲ướn̲ n̲h̲à.

T̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ b̲a̲n̲ đầu̲, h̲ôm̲ 2̲8̲/2̲, t̲ổ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ b̲u̲ôn̲ l̲ậu̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ 3̲ c̲ăn̲ n̲h̲à ở p̲h̲ườn̲g̲ V̲ĩn̲h̲ N̲g̲u̲ơn̲ (T̲P̲ C̲h̲âu̲ Đốc̲), p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ h̲ơn̲ 1̲.1̲4̲0̲ s̲ản̲ p̲h̲ẩm̲, c̲ùn̲g̲ h̲ơn̲ 1̲,3̲ t̲ấn̲ h̲àn̲g̲ h̲o̲á x̲u̲ất̲ x̲ứ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲o̲á đơn̲, c̲h̲ứn̲g̲ t̲ừ.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ 3̲ c̲ăn̲ n̲h̲à ở p̲h̲ườn̲g̲ V̲ĩn̲h̲ N̲g̲u̲ơn̲ (T̲P̲ C̲h̲âu̲ Đốc̲) v̲à t̲ạm̲ g̲i̲ữ h̲ơn̲ 1̲.1̲4̲0̲ s̲ản̲ p̲h̲ẩm̲, c̲ùn̲g̲ h̲ơn̲ 1̲,3̲ t̲ấn̲ h̲àn̲g̲ h̲o̲á x̲u̲ất̲ x̲ứ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲o̲á đơn̲, c̲h̲ứn̲g̲ t̲ừ. Ản̲h̲: T̲i̲ến̲ T̲ầm̲

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲ăn̲ n̲h̲à t̲h̲ứ n̲h̲ất̲ ở s̲ố 2̲7̲6̲, t̲ổ 5̲, k̲h̲óm̲ V̲ĩn̲h̲ C̲h̲án̲h̲ 2̲, d̲o̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ H̲.V̲.N̲ v̲à b̲à T̲.T̲.V̲ l̲àm̲ c̲h̲ủ h̲ộ. Ôn̲g̲ N̲. đa̲n̲g̲ l̲à T̲h̲ượn̲g̲ t̲á, g̲i̲ữ c̲h̲ức̲ P̲h̲ó P̲h̲òn̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ m̲a̲ t̲úy̲ v̲à t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ (t̲h̲u̲ộc̲ B̲ộ C̲h̲ỉ h̲u̲y̲ B̲ộ đội̲ b̲i̲ên̲ p̲h̲òn̲g̲ A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲).

K̲h̲i̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à c̲ó c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ N̲.ở n̲h̲à. C̲ăn̲ t̲h̲ứ h̲a̲i̲ ở s̲ố 1̲4̲2̲, c̲ũn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ s̲ở h̲ữu̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ N̲. n̲h̲ưn̲g̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ L̲.V̲.L̲ (3̲1̲ t̲u̲ổi̲) t̲h̲u̲ê để ở.

C̲ăn̲ t̲h̲ứ b̲a̲ ở s̲ố 1̲9̲3̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị r̲u̲ột̲ v̲ợ ôn̲g̲ N̲. l̲à T̲.T̲.D̲ (5̲1̲ t̲u̲ổi̲, l̲àm̲ c̲h̲ủ h̲ộ).

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, q̲u̲a̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ v̲à t̲h̲u̲ g̲i̲ữ t̲r̲ên̲ 1̲.1̲4̲0̲ s̲ản̲ p̲h̲ẩm̲, h̲ơn̲ 1̲,3̲ t̲ấn̲ h̲àn̲g̲ h̲óa̲ x̲u̲ất̲ x̲ứ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲, k̲h̲ôn̲g̲ h̲óa̲ đơn̲, c̲h̲ứn̲g̲ t̲ừ được̲ c̲ất̲ g̲i̲ữ t̲ại̲ 3̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ói̲ t̲r̲ên̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã l̲ập̲ b̲i̲ên̲ b̲ản̲ t̲ạm̲ g̲i̲ữ t̲o̲àn̲ b̲ộ s̲ố h̲àn̲g̲ h̲óa̲ v̲à b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲h̲o̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ C̲h̲âu̲ Đốc̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲h̲ụ l̲ý đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ l̲àm̲ r̲õ v̲à x̲ử l̲ý t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲.

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲, q̲u̲a̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 3̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ói̲ t̲r̲ên̲ c̲ó 2̲ c̲ăn̲ n̲h̲à c̲ủa̲ v̲ợ T̲h̲ượn̲g̲ t̲á N̲. C̲ăn̲ n̲h̲à c̲òn̲ l̲ại̲ l̲à c̲ủa̲ c̲h̲ị v̲ợ t̲h̲ượn̲g̲ t̲á N̲.

“Đây̲ l̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ p̲h̲ức̲ t̲ạp̲, c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲án̲ b̲ộ t̲h̲u̲ộc̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ v̲ũ t̲r̲a̲n̲g̲ c̲ủa̲ t̲ỉn̲h̲, d̲o̲ v̲ậy̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ C̲h̲âu̲ Đốc̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲ồn̲ g̲ốc̲, g̲i̲á t̲r̲ị h̲àn̲g̲ h̲óa̲ t̲h̲u̲ g̲i̲ữ được̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ để x̲ử l̲ý đún̲g̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ s̲ẽ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ B̲ộ đội̲ B̲i̲ên̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ c̲ùn̲g̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ l̲àm̲ r̲õ v̲a̲i̲ t̲r̲ò, t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ c̲ủa̲ T̲h̲ượn̲g̲ t̲á N̲. t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ n̲ày̲ để k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ b̲áo̲ c̲áo̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ t̲ỉn̲h̲ n̲ắm̲ v̲à c̲h̲ỉ đạo̲, v̲ới̲ q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲ c̲ó s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ đến̲ đâu̲, x̲ử l̲ý đến̲ đó”, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲.

Chia sẻ