N̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ ”̼b̼ệ̼.n̼h̼ h̼o̼ạ̼.n̼”̼ ă̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ g̼ầ̼n̼ 2.500 b̼ộ̼ ”̼đ̼ồ̼ l̼ó̼t̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼”̼ đ̼ể̼ c̼h̼ữ̼a̼ ”̼m̼ấ̼t̼ n̼g̼ủ̼”̼

724

L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ d̼a̼n̼h̼ t̼í̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ v̼à̼o̼ h̼ô̼m̼ 1̼/̼4̼.̼ Đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ s̼ơ̼ b̼ộ̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ đ̼â̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ k̼ẻ̼ b̼i̼ế̼.n̼ t̼h̼á̼i̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ v̼ụ̼ t̼r̼ộ̼m̼ n̼ộ̼.i̼ y̼.̼K̼h̼á̼m̼ x̼é̼t̼ n̼ơ̼i̼ ở̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ 4̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ r̼a̼ 2̼.̼5̼0̼0̼ c̼á̼c̼ m̼ó̼n̼ đ̼ồ̼ l̼ó̼t̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ l̼à̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ụ̼ m̼ấ̼t̼ c̼ắ̼p̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼ự̼ ở̼ k̼h̼u̼ T̼a̼m̼p̼i̼n̼e̼s̼.̼

 

̼T̼ạ̼i̼ S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼,̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼r̼à̼o̼ n̼ữ̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ k̼h̼ó̼a̼ h̼ọ̼c̼ v̼ề̼ s̼ự̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼,̼ r̼a̼n̼h̼ g̼i̼ớ̼i̼,̼ t̼ô̼n̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ l̼ẫ̼n̼ n̼h̼a̼u̼ t̼r̼o̼n̼g̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼.ì̼.n̼h̼ d̼.ụ̼.c̼ n̼g̼à̼y̼ c̼à̼n̼g̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ố̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g̼,̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼ b̼ằ̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼ó̼ x̼u̼ h̼ư̼ớ̼n̼g̼ g̼i̼a̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼á̼c̼ n̼ă̼m̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼.̼ h̼o̼t̼ g̼i̼r̼l̼ k̼i̼ê̼m̼ b̼e̼a̼u̼t̼y̼ b̼l̼o̼g̼g̼e̼r̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ U̼k̼i̼n̼i̼k̼a̼y̼ N̼a̼k̼i̼h̼c̼i̼n̼n̼a̼k̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g̼ “̼đ̼ò̼i̼ m̼u̼a̼ q̼u̼ầ̼n̼ á̼o̼,̼ đ̼ồ̼ l̼ó̼t̼ đ̼ã̼ q̼u̼a̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ v̼à̼ c̼h̼ư̼a̼ g̼i̼ặ̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼”̼ t̼ừ̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ x̼a̼ l̼ạ̼.̼

̼K̼h̼i̼ n̼ữ̼ b̼e̼a̼u̼t̼y̼ b̼l̼o̼g̼g̼e̼r̼ p̼h̼ả̼n̼ ứ̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ g̼a̼y̼ g̼ắ̼t̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ l̼ả̼n̼g̼ t̼r̼á̼n̼h̼ c̼â̼u̼ h̼ỏ̼i̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼.̼̼M̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ k̼h̼á̼c̼,̼ U̼k̼i̼n̼i̼k̼a̼y̼ N̼a̼k̼i̼h̼c̼i̼n̼n̼a̼k̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ k̼h̼i̼ế̼m̼ n̼h̼ã̼ -̼ b̼á̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ b̼ứ̼c̼ ả̼n̼h̼ n̼h̼.ạ̼.y̼ c̼ả̼m̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼,̼ n̼h̼ằ̼m̼ g̼i̼ú̼p̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ “̼g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼”̼,̼ đ̼ổ̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ô̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ l̼ớ̼n̼.̼

K̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ đ̼ã̼ đ̼ổ̼ l̼ỗ̼i̼ c̼h̼o̼ c̼ô̼ v̼ì̼ t̼h̼ó̼i̼ q̼u̼e̼n̼ ă̼n̼ m̼ặ̼c̼,̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ô̼ t̼h̼í̼c̼h̼ đ̼ă̼n̼g̼ ả̼n̼h̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼.̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ 3̼ n̼ă̼m̼ q̼u̼a̼,̼ 5̼6̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ n̼à̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ t̼o̼p̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ạ̼i̼ S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼.̼ R̼i̼ê̼n̼g̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼8̼,̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼,̼ 2̼1̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼.̼

̼N̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ t̼ư̼ t̼ư̼ở̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ n̼a̼m̼ k̼h̼i̼n̼h̼ n̼ữ̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ả̼o̼ q̼u̼ố̼c̼ s̼ư̼ t̼ử̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ t̼ớ̼i̼ đ̼ỉ̼n̼h̼ đ̼i̼ể̼m̼ s̼a̼u̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼ộ̼t̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ h̼ọ̼c̼ t̼ạ̼i̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ Q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ q̼.u̼ấ̼.y̼ r̼.ố̼.i̼ t̼.ì̼.n̼h̼ d̼.ụ̼.c̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ b̼ị̼ k̼ế̼t̼ á̼n̼ 2̼1̼ t̼h̼á̼n̼g̼ q̼u̼ả̼n̼ c̼h̼ế̼,̼ l̼ý̼ d̼o̼ l̼à̼ ”̼k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ h̼ọ̼c̼ t̼ậ̼p̼ x̼u̼ấ̼t̼ s̼ắ̼c̼,̼ đ̼i̼ể̼m̼ s̼ố̼ c̼a̼o̼”̼.̼C̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ủ̼a̼ U̼k̼i̼n̼i̼k̼a̼y̼ N̼a̼k̼i̼h̼c̼i̼n̼n̼a̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ b̼à̼y̼ t̼ỏ̼ s̼ự̼ p̼h̼.ẫ̼.n̼ n̼.ộ̼ v̼à̼ t̼ạ̼o̼ r̼a̼ m̼ộ̼t̼ l̼à̼n̼ s̼ó̼n̼g̼ p̼h̼ả̼n̼ đ̼ố̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ p̼h̼â̼n̼ b̼i̼ệ̼t̼ đ̼ố̼i̼ x̼.ử̼,̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ q̼u̼ấ̼y̼ r̼ố̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

Theo: https://zingnews.vn/canh-sat-singapore-bat-giu-nguoi-dan-ong-an-trom-2500-do-lot-phu-nu-post1071067.html

Chia sẻ